Power Analysis

Power Analysis ราคา 1,500 บาท

รายละเอียดของการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า(แรงดันปรกติ, ความถี่, แรงดันสูงสุด) : ถ้าสูงหรือค่ำไปจะส่งผลกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งอาจจะทำให้อายุการใช้งานลดลง หรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียได้
2. ตรวจสอบคุณภาพของระบบสายดิน : ทำให้ทราบว่าระบบสายดินที่ติดตั้ง และการเดินสายดิน มีประสิทธิภาพหรือไม่? เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
ตรวจสอบการ
3. ตรวจสอบคุณภาพของระบบจ่ายกำลัง : ทำให้ทราบความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าของวงจร สอดคล้องกับการใช้งาน เช่น เปิดแอร์ 3 ตัวพร้อมกันแล้วไฟตก ซึ่งอาจจะเกิดจากสายไฟมีขนาดเล็ก หรือความต้านทานของวงจรสูง
4. ตรวจสอบความต้านทานของสายไฟและจุดต่อสาย : ทำให้ทราบว่าสายที่ใช้มีขนาดทีเหมาะสมและจุดต่อแน่นหนา แข็งแรง ถ้าสายเส็นเล็กหรือจุดต่อไม่แน่น อาจเกิดความร้อนสะสมในสายไฟหรือจุดต่อ จนทำให้สายไฟเสีย และอาจเกิดเพลิงไหม้ได้