Program

 โปรแกรม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา
Power Check UP Basic
โปรแกรมตรวจสอบไฟฟ้าเบื้องต้น (BASIC Check UP Program)

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งระบบแบบพื้นฐาน  โดยเน้นในส่วนของการออกแบบ การติดตั้ง การทำงานเบื้องต้น เพื่อให้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย รายะเอียด

ราคาตามขนาดพื้นที่

  • ขนาดเล็ก(แพคเกจ S) 1,200 บาท
  • ขนาดกลาง(แพคเกจ M) 1,800 บาท
  • ขนาดใหญ่(แพคเกจ L) 2,400 บาท

*นิยามของพื้นที่ รายละเอียด

Power Check UP Advance
โปรแกรมตรวจสอบไฟฟ้าขั้นสูง (Advance Check UP Program)

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งระบบ โดยละเอียด ตรวจสอบการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งาน สภาพ รวมถึงการทำงาน พร้อมทั้งทดสอบการทำงานขั้นสูง โดยเครื่องมือที่ทันสมัย รายะเอียด

Power Analysis Program
บริการตวจสอบกระแสไฟฟ้า(Power  Analysis Program)
บริการทำป้ายกำกับแผงสวิตซ์
เข้าสายบริเวณจุดต่อ